מדיניות הפרטיות

כללי

  1. איי בי בי אל ספיריט בע"מ, ח.פ. 512907965 ("החברה") היא חברה מקבוצת החברות בהן יש אחזקות לחברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ ("הקבוצה"). הקבוצה מנהלת את הפעילות באתר Campari – Israel (להלן "האתר"). אנא קרא מדיניות זו ("המדיניות") בעיון טרם שימושך באתר. בעצם הגישה לאתר או השימוש בו, אתה מאשר שקראת והבנת את המדיניות וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מעוניין שהמדיניות תחייב אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר ו/או לעשות באתר כל שימוש.
  2. הקבוצה רשאית לשנות ו/או לעדכן את המדיניות מעת לעת לפי שיקול דעתה ללא צורך בהודעה מראש, והשינוי יקבל תוקף מחייב עם פרסומו. המשך שימושך ו/או גלישה באתר יחשבו כהסכמה בלתי מעורערת לשינוי המדיניות.

מסירת מידע והשימוש בו

  1. במסגרת השימוש באתר ו/או ההרשמה אליו, יתכן שתתבקש לספק פרטים כגון שם, פרטי התקשרות (טלפון ודוא"ל) וכן מידע אישי נוסף ("המידע"). המידע ישמש לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים; ולניהול וייעול השירות והקשר עמך במסגרת הפעילות המסחרית של הקבוצה, לרבות פרסום ושיווק של הקבוצה של מוצרים ושירותים שונים. ככל שנתת הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, הקבוצה תהיה רשאית גם להביא לידיעתך פרסומות בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, במערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב.
  2. הינך מתחייב למסור רק פרטים מדויקים ומלאים.
  3. אתה נותן בזאת את הסכמתך להיכלל במאגר המידע שמנהלת הקבוצה, ללא מגבלת זמן, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("החוק") וככל שהדבר נדרש לפי החוק.
  4. הקבוצה לא תעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן: א. במקרה של ביצוע שירותים עבור הקבוצה על ידי צדדים שלישיים, יועבר לאלה המידע הדרוש לשם השירותים תוך קבלת התחייבותם לשמור על סודיות מידע פרטי ולהשתמש בו רק לשם השירותים לקבוצה; ב. אם החברה או הקבוצה תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את הפעילות לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד מידע שנשמר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את המדיניות; ג. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר או לסייע ביצוע מעשה כזה והקבוצה מעוניינת לבדוק זאת, או למנוע גישה לאתר ו/או להעביר את דפוסי התנהגותם לצדדים שלישיים שפעילות זו פוגעת בהם; ד. בהתאם לצו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את המידע; ה. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בקשר עם השימוש באתר ; ו. במקרים שהקבוצה תמצא לנכון כדי להגן על עצמה לרבות, אך לא רק, על קניינה ו/או על זכויותיה.

עיון במידע

  1. על פי החוק, כל אדם זכאי לעיין, בעצמו או על ידי ב"כ שקיבל הרשאה בכתב, במידע שנשמר לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי המידע השמור במאגר אינו נכון, שלם, ברור, ומעודכן או כי הוא מעוניין להיגרע ממאגר המידע, מוזמן לפנות לקבוצה בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. כל פניה תטופל לפי דין בהתאם לזכויות הפונה.

היעדר אחריות

  1. יובהר כי השימוש שלך באתר הינו באחריותך בלבד. בשום מקרה הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, אשר נובע מהשימוש באתר ו/או שימוש כלשהו בתכנים המופיעים בו. הואיל והשימוש באתר מתרחש בסביבה מקוונת, אתה מצהיר בזאת שהובא לידיעתך כי למרות שהקבוצה מאבטחת את המידע שברשותה בהתאם לחוק, אין באפשרותה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים או חשיפת המידע שנאגר בהם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה ו/או מי מטעמה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם בעקבות חשיפת המידע.

שונות

  1. מדיניות זו ביחד עם תקנון האתר וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין הקבוצה בקשר לשימוש באתר ותכניו, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין הקבוצה וגוברים על כל הסכמה אחרת. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת במדיניות אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין, אזי הסעיף או ההוראה שייקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, יופרדו משאר המדיניות מבלי להשפיע על האפשרות לאכוף את כל יתר ההוראות והסעיפים. השימוש באתר זה וכל הקשור והכרוך בו, לרבות המדיניות, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור בכך תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.